Filmska osnovna šola

KAJ JE FILMSKA OSNOVNA ŠOLA?
Filmska osnovna šola (FOŠ) je 5-letni projekt Art kino mreže Slove­nije (AKMS), ki s strokovnimi usposa­bljanji ter informacijskim spletiščem kontinuirano krepi kompeten­ce strokovnih delavcev na področjih filma in filmsko-vzgojnih vsebin ter širi njihovo dostopnost.

KAKO FOŠ DELUJE?
FOŠ s programom strokovnih uspo­sabljanj kroži po kinematografih AKMS in kulturnih domovih po Slove­niji. V sodelovanju s projektom Razumevanje filma (Slovenska kinoteka) vzpostavlja tudi informacijsko spletišče filmske vzgoje Šola filma (www.solafilma.si), na katerem najdete koledar usposabljanj, ki jih pripravljamo s številnimi partnerskimi kulturnimi ustanovami in posamezniki, na njem pa se nahajajo tudi baza učnih gradiv, priporočilni seznami ter brskalnik po filmsko-vzgojnih ponudnikih.

KOMU JE FOŠ NAMENJENA?
FOŠ je v prvi vrsti namenjena vsem strokovnim delavcem osnovnih šol in tudi stro­kovnim delavcem na področju filma in filmske vzgoje, študentom programov, ki obsegajo področji filma in avdiovizualne de­javnosti, ter študentom drugih programov.

KAKO SE VKLJUČITE V FOŠ?
V FOŠ se aktivno vključite z udeležbo na katerikoli dejavnosti pro­jekta v času njegovega trajanja (šolsko leto 2017/18–2020/21).

Katalog filmske vzgoje v AKMS 2017/18

Časovni obseg programa usposabljanj 2017/2018

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018: Filmska vzgoja v učilnici in v kinu je sestavljena iz dejavnosti:

Zgibanka FOŠ_Solsko leto 2018/2019

STRATEGIJA FILMSKE OSNOVNE ŠOLE 
Namen:

 • Zagotavljati kontinuirano in sistematično strokovno usposabljanje o filmu in filmski vzgoji za ciljno skupino projekta po Sloveniji.
 • Ozaveščati o pomenu filma in filmske vzgoje v formalnem izobraževanju ter zagotavljati dostopnost do filmsko-vzgojnih vsebin in gradiv.
 • Omogočati dialog med izobraževalnim, kulturnim sektorjem in mladimi kulturnimi delavci ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja.
 • Razvoj filmske kulture in zagotavljanje dostopnosti filmske vzgoje med osnovnošolci.

Cilji:

 • Večanje dostopnosti do filmsko-vzgojnih vsebin za ciljno skupino projekta prek izvajanja programa strokovnih usposabljanj ter vzpostavitve informacijskega spletišča.
 • Krepitev kompetenc strokovnih delavcev osnovnih šol in ostalih ciljnih skupin na področju filmske vzgoje ter vzpostavitev mreže učiteljev – mentorjev filmske vzgoje po Sloveniji.
 • Redno vključevanje filmsko-vzgojnih vsebin v učni proces  skozi sodelovanje s kulturnimi ponudniki oziroma samostojno izvajanje dejavnosti.
 • Dvig kakovosti izvajanja programov filmske vzgoje kulturnih ponudnikov z oblikovanjem novih filmsko-vzgojnih prožnih oblik učenja.
 • Prepoznavanje posameznih potreb strokovnih delavcev, filmsko-vzgojnih ponudnikov in mladih kulturnih delavcev ter vzpostavljanje platforme za naslavljanje problematike.
 • Povečano število programov filmske vzgoje v šolah in v AKMS

Vrednote:

 • Omogočati vključevanje čim večjega števila ciljne skupine v brezplačne dejavnosti tekom celotnega trajanja projekta.
 • Zagotavljati regionalno razpršenost programa strokovnih usposabljanj, s posebno skrbjo za kraje izven mestnih središč.
 • Oblikovati celosten in aktualen program strokovnih usposabljanj tudi na podlagi potreb ciljne skupine ugotovljenih s sprotno evalvacijo.
 • Spodbujati vključevanje filmske-vzgoje v formalnem izobraževanju ob posebni skrbi za razvoj filmske kulture znotraj kinodvoran.
 • Dvig zanimanja za kakovostni film med učenci
 • Zastopati filmsko vzgojo skozi igrani, animirani in dokumentarni film, s posebnim poudarkom na evropskem in slovenskem avtorskem filmu za otroke in mlade.
 • Zagotavljati predstavitev različnih modelov filmske vzgoje ter najnovejših dognanj na področju prožnih oblik učenja tako v nacionalnem kot v mednarodnem prostoru.
 • Krepitev kompetenc osnovnošolcev na področju filma.

Dejavnosti: