dr. Barbara Zorman: Poučevanje filmskih adaptacij 2

RF

V prvem koraku je bil predstavljen koncept adaptacije v filmski oziroma literarni teoriji. Izpostavljeni so bili nekateri hierarhični pogledi na odnos med literaturo in filmom. Te smo poskušali preseči z novimi pristopi k interpretaciji adaptacij. Slednji – intertekstualnost, naratologija ter recepcijska teorija – bodo podrobneje predstavljeni v drugem delu predavanj. V okviru intertekstualnosti bo predstavljena palimpsestnost tekstov/filmov in njihova vključenost v intertekstualno verigo. V kontekstu naratologije bomo razpravljali o tem, kdo je tisti, ki bralcu/gledalcu posreduje, pripoveduje, prikazuje zgodbeno dogajanje v literarnem oziroma filmskem delu. Recepcijska teorija bo izhodišče za razmišljanje o tem, v kolikšni meri tekst/film dopušča bralcem/gledalcem, da soustvarjajo zgodbo in njene pomene, kako jih napeljuje k interpretaciji prikazanega in kako spreminja njihov horizont pričakovanj. Naposled bomo obravnavane pristope preizkušali z interpretacijo izbranih razmerij med filmi in njihovimi literarnimi predlogami.